Ayurveda

Body Mind & Spirit Medicine  


 

 

 

Hälsa är vårt naturliga tillstånd & livet är en gåva!

Ayurveda är en av världens äldsta medicinska system som till skillnad mot västerländskt synsätt, ser till hela människan. Vi är inte en fot, ett öga, ett hjärta, ett psyke osv. - utan en helhet i interaktion.

I Indien, Nepal, Bangladesh och på Sri Lanka är ayurveda den traditionella läkekonsten som erbjuds men i västvärlden betraktas det ännu som komplementär/alternativ medicin. Ayurveda är oerhört effektivt i förebyggande syfte men även när livsstilssjukdomar har utvecklats till en västerländsk diagnos. Detta för att man alltid söker roten till att sjukdomen utvecklats och behandlar orsaken, inte bara symtomen. Inom västerländsk medicin har vi kategoriserat symtomen till diagnoser och sedan får alla samma behandling oavsett vem individen är eller grundorsak till att sjukdomen utvecklats.

Förutom att vara ett medicinskt system är ayurveda livets visdom och en vetenskap kring hur man ska ta hand om sig för att må bra på alla plan i livet utifrån den person man är. Hälsa är vårt naturliga tillstånd och innebär fullständig harmoni:  kroppsligt, mentalt, emotionellt och själsligt. Grundsynen är att allt hänger ihop och man skiljer inte mellan de fysiska och mentala som man gör inom de västerländsk tankesättet. Ayruveda uppmärksammar även andlighet och våra känslor som en viktig faktor i hälsoaspekten. Känner du dig orolig och ogrundad behöver det inte ha psykiska orsaker utan ha sin grund i t.ex för "lätt" kosthållning. Ont i ryggen kan vara symtom på något annat än den fysiska ryggen och rättar man till grundorsaken försvinner smärtan vilket oftast beror på för mycket Vata (rörelseenergi). Vägen till god hälsa innebär därför att uppmärksamma symtom och bli medveten om dem och inte trycker ner det som upplevs som obehagligt. För att bli av med symtomen kan man avlägsna de vanor/ovanor, tankemönster och beteenden som ger upphov till symtomen och hindrar dig från att må bra på alla plan.

Vi är alla unika och våra behov varierar, vilket innebär att det som kan vara medicin för dig kan vara gift för mig. Därför är också hälsoråd och/eller behandling olika beroende på konstitution, obalanser, årstid och tid på dygnet. Genom en konsultation kan man på ett tidigt stadium förebygger att ohälsa uppstår och även ta hand om eventuella obalanser som om de inte behandlas kommer att utvecklas till sjukdom.  

Förutom att erbjuda traditionella hälsokonsultationer med pulsläsning har jag valt att specialisera mig inom fyra områden:

  • Kvinnans cykler genom livet
  • Kostens betydelse utifrån de sex smakerna
  • Stressreducering och livsstilsrutiner
  • Att höja sin energifrekvens och utvecklas på alla plan

Inom dessa fyra områden håller jag workshops, både på plats och via zoom. Jag erbjuder också en längre utbildning, som är uppbyggd i moduler, där man följer naturens- och sin egna rytm. Allt är en pågående process och varje modul är kopplad till årstiden. Ayurveda är inte något man kan ”pluggar in” utan en inre kunskap som man utvecklar och förstår på ett djupare plan allt eftersom man lär känna sig själv och hur man påverkas av allt runt omkring.

Inom ayurvedan säger man att, när tiden är mogen, sker förändringen. Om tiden inte är mogen blir det ingen förändring. Precis som ett äpple har en mognadsprocess har vi som individer också det. Har du läst så här lång är jag övertygad om att tiden är mogen för dig att fördjupa dig i ayurvedans visdom och lära känna dig själv. Att bli medveten om vad du behöver för att må bra på alla plan; fysiskt, mentalt, andligt och emotionellt. Ett liv i harmoni och glädje. 

 


 

De tre doshorna

Den i västvärlden mest kända delen av ayurveda är den så kallade tridosha-teorin, en teori som beskriver såväl den enskilda individens unika konstitution, som hennes koppling till ett levande, dynamiskt universum. De tre doshorna kan beskrivas som dynamiska krafter/energier och kallas på sanskrit vata, pitta och kapha. I oss människor är vata, pitta och kapha var och en ansvarig för olika fysiologiska och psykologiska funktioner. De tre doshorna har i sin tur ytterligare fem subdoshor vardera.

Mer om doshorna


 

Ayurvedisk Hälsokonsultation alt. Ayurvedisk Hälsocoaching